Başvuru

Özel Entegratörlük Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Özel Entegrasyon Başvuru dilekçesi
  • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
  • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
  • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi),
  • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi
  • Test tanım formu (e-fatura paketi için tıklayınız.)
  • Bilgi İşlem Sistem Raporu (imzalı ve paraflı) (e-fatura paketi için tıklayınız.)

Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) iş sürekliliğine ilişkin detaylı bilgiler içermelidir. BİS raporu Özel entegrasyon kılavuzu incelenerek ve içerik kontrol listesinde belirtilen maddeler (ulaşmak için tıklayınız) dikkate alınarak hazırlanmalıdır.


Özel entegratör firma

  • Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001 belgelerine,
  • İş sürekliliği (Societal security - Business continuity) için ISO 22301 belgesine,
  • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Söz konusu ISO sertifikalardan en az birine sahip olan mükellefler, başvuru evrakları ile birlikte sunacakları BİS Raporunda henüz sahip olmadıkları belgelere ilişkin olarak; belgelerin ne şekilde, ne kadar sürede temin edileceğini ve belge temini konusunda hangi aşamada (başvuru, değerlendirme, tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili kurumlardan alınacak resmi belgeler ile birlikte) olduklarını açıklamaları ve Başkanlığa belge temini için taahhütte bulunmaları halinde özel entegratörlük talepleri Başkanlıkça değerlendirilecektir.

Özel entegratörün sistem yönetim süreçleri ITIL uyumlu olmalı ve sistem ITIL sertifikasına sahip personel tarafından yönetilmelidir. BİS Raporunda ITIL Sertifikalı Çalışan Listesi’ne yer verilmelidir.

Bunun yanısıra kurumlar e-fatura saklama kılavuzunda belirlenen esaslar doğrultusunda e-fatura saklama izni almak için başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli olan "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"ne ulaşmak için tıklayınız.